Jeśli chcesz wspomóc nas swoją pracą zapoznaj się z zasadami przyjmowania wolontariuszy i pracowników.

„Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” w Toruniu zaczęła swoje istnienie od poczynań wolontariackich i przez lata działała opierając się na dobrowolnym, nieodpłatnym  świadczeniu pomocy i organizowaniu zajęć dla osób niepełnosprawnych.

Po przekształceniach organizacyjnych będąc Środowiskowym Domem Samopomocy, niezmiennie jest ona otwarta na obecność ochotników. Mile widziane są osoby, sprawne i niepełnosprawne, dawni przyjaciele i znajomi od lat skupieni wokół Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, a także nowe osoby zainteresowane nawiązywaniem relacji z osobami niepełnosprawnymi i wspieraniem pracy pracowników etatowych.

Zadania przypisane wolontariuszom można ująć w formalne ramy:

 1. rozszerzenie zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Pracowni,
 2. wsparcie pracy terapeutów i instruktorów przez organizowanie kół zainteresowań
  i rozwijanie indywidualnych zdolności podopiecznych osób niepełnosprawnych,
 3. uczestniczenie w prostych pracach na rzecz Pracowni.

Wolontariuszem w Pracowni może być osoba:

 1. pełnoletnia,
 2. która oświadczy, że jest nie karana,
 3. poinformowana przez kierownika Pracowni o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących podopiecznych znajdujących się w placówce,
 4. może być ubezpieczona zgodnie z zaleceniami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez kierownika Pracowni od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy.

Wolontariusz wykonuje czynności odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem kierownika Pracowni lub wyznaczonego przez niego pracownika.

Porozumienie, które zawiera kierownik Pracowni z wolontariuszem, określa:

 1. zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń,
 2. zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących podopiecznych znajdujących się w Pracowni,
 3. postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

Na prośbę wolontariusza kierownik Pracowni wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu czynności odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz naszej placówki.

Czekamy na Ciebie. Zadzwoń lub napisz!