Działalność „Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” jest prowadzona od zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586 z późn. zm.), które określa sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, tryb kierowania i przyjmowania do domów, kwalifikacje osób świadczących usługi, standardy usług świadczonych przez domy, termin dostosowania domów do wymaganych standardów.

Pracownia jest miejscem wsparcia dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (ŚDS jest Domem typu A i B).

Ośrodek kontynuuje opiekę i rewalidację osób niepełnosprawnych w perspektywie odejścia od pojęć defektologii ku pojęciom szansy i możliwości, zmierza w swojej praktyce do ukazywania form pracy osób niepełnosprawnych, rozumianej nie w znaczeniu pracy, jako działalności polegającej na pozyskiwaniu wyłącznie środków finansowych przez osobę niepełnosprawną, ale jako form integracji ze środowiskiem społecznym.

Usługi dla niepełnosprawnych uczestników w ŚDS odbywają się w ramach indywidualnych i grupowych treningów, realizowanych poprzez indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego opracowywane w oparciu o potrzeby uczestników ośrodka oraz treningi grupowe obejmujące między innymi:
– trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu (trening kulinarny, trening higieniczny, trening farmakologiczny),
– trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
– trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
– poradnictwo psychologiczne,
– terapię ruchową w tym: rehabilitację, zajęcia ruchowe, turystyczne i rekreację,
– inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku lub rynku pracy (m.in. pracownię krawiecką, kulinarną, techniczną, rzeźby, edukacyjną, grafiki i innych technik powielanych).
Środowiskowy Dom Samopomocy „PRTON” zapewnia także jeden ciepły posiłek dziennie i usługi transportowe, przyznawane indywidualnie po ocenie możliwości samodzielnego docierania uczestnika na zajęcia i jego sytuacji rodzinnej.
Siedzibą ŚDS „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” jest nowoczesny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych lokal przy ul. św. Jana Bosko 2 w Toruniu użyczony przez Gminę Miasta Torunia od 1.01.2019 r. do bezpłatnego użytkowania.

 Ośrodek aktywizuje osoby niepełnosprawne poprzez treningi i inne zintegrowane działania opiekuńcze oraz integracyjne sprawiając aby uczestnicy nawiązywali nowe znajomości, utrwalali zachowania społecznie akceptowane, co w rezultacie ma minimalizować zagrożenie niepewnością i depresją.

 Pracowania organizuje wewnętrzne uroczystości, pomaga w korzystaniu z lokalnej oferty kulturalnej poza ośrodkiem, dziki czemu umożliwia osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w wybranych wydarzeniach życiu lokalnym, a także włącza niepełnosprawnych do uczestnictwa w wystawach, imprezach plenerowych i innych będących w lokalnej ofercie kulturalnej miasta, co wpływa na zwiększanie uczestnictwa osób starszych i niepełnosprawnych w przedsięwzięciach kulturalnych.

 Uczestnicy mobilizowani są do pracy podczas prostych ciągów pracy w poszczególnych pracowniach, co sprawia, że rozwijane są możliwości i uzdolnienia niepełnosprawnych uczestników, a organizacja wystaw i konkursów, prezentujących dokonania osób niepełnosprawnych wpływają pozytywnie na postrzeganie osób niepełnosprawnych i ich uczestnictwo w życiu kulturalnym.

 Poprzez korzystanie z oferty usług opiekuńczych i terapeutycznych środowiskowego domu przez osoby z niepełnosprawnościami – pośrednio wsparcie otrzymują także rodziny tych osób, zagrożone wypaleniem poprzez nieustanną opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Nasze obecne przedsięwzięcia możecie śledzić klikając zakładkę WYDARZENIA.

Tymczasem zobaczcie w liczbach to, co zrobiliśmy do tej pory: