Projekt „Sprawni po izolacji”

  Celem projektu objętego grantem pt. „Sprawni po izolacji” realizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu jest -zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z godnie z właściwym celem szczegółowym priorytetu inwestycyjnego RPO […]