Celem projektu objętego grantem pt. „Sprawni po izolacji” realizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu jest -zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z godnie z właściwym celem szczegółowym priorytetu inwestycyjnego RPO oraz celem projektu grantowego Poddziałania 9.3.2.

Prezentowany projekt odpowiada na potrzeby grupy dorosłych osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną oraz dodatkowymi, sprzężonymi zaburzeniami czynności psychicznych, które doświadczały skutków epidemii, a które na co dzień są uczestnikami zajęć w ośrodku wsparcia dziennego, jakim jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnoprawnych” w Toruniu. Głównymi sferami, które zostały dotknięte w czasie pandemii jest pogorszony stan psychiczny, z powodu znacznych ograniczeń kontaktów koleżeńskich i społecznych, braku możliwości stałego wsparcia u specjalistów, dodatkowego obciążenia rodziców i spadku poziomu umiejętności, takich jak samodzielność i zaradność życiowa. Dlatego tak ważne jest dodatkowe wsparcie tych osób z w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – czyli rodziców i opiekunów prawnych, obciążonych nieustanną opieką.

Realizacja projektu zakłada spotkania dla grupy osób z niepełnoprawnością niepełnosprawnych stanowiące wsparcie o charakterze doraźnej pomocy dla osób narażonych na zakażenie i skutki społeczne związane z pandemią COVID-19. Planowane efekty to odbudowywanie relacji między osobami niepełnosprawnymi, nabywanie nowych relacji, przerwanych podczas izolacji dzięki zajęciom ukazującym formy spędzania czasu wolnego. Poza tym zakładamy, iż udział w projekcie pozwoli uczestnikom przypomnieć i utrwalić wcześniej zdobyte umiejętności w zakresie samodzielności (robienie zakupów i nauka ekonomicznego dysponowania budżetem, przygotowanie posiłku, sprzątanie miejsc pracy, samoobsługa podczas pozostania na noc bez rodziców, i inne). Pozostałymi efektami będzie poprawa kondycji psychofizycznej niepełnosprawnych uczestników dzięki konsultacjom z fizjoterapeutą i psychologiem oraz wzrost samodzielności, a co za tym idzie – także wytchnienie i odciążenie rodzin obciążonych całodobową, wieloletnią opieką nad dorosłym, niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Wartość projektu: 40 118, 80 zł;

Wkład Funduszy Europejskich: 34 100,98 zł